Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja palveluntoimittaja

Nimi: Mielenmetsä (Y-tunnus: 3196596-4)

Toimipaikka: Espoo

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Maarit Henriksson

Sähköpostiosoite: mielenmetsa (a) gmail.com

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja ja potilasasiakirjoja käytetään asiakkaan yhteydenpitoon, palvelun toimittamiseen sekä asiakassuhteen ylläpitoon.

Kerättävät henkilötiedot:

  • Nimi

  • Sähköposti

  • Puhelinnumero

  • Laskutusosoite

Potilasasiakirjat:

  • Tapaamisen päivämäärä

  • Tapaamisen muistiinpanot

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötiedot:

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Potilasasiakirjat:

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Potilasasiakirjat säilytetään potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen, hoitoon liittyvien mahdollisten korvausvaatimusten ja tieteellisen tutkimuksen edellyttämä aika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja vain henkilöltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötiedot: 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta palveluntoimittajan ulkopuolelle. Osa palveluntoimittajan käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, esimerkiksi sähköpostin tai muun viestipalveluntarjoajan tapauksessa.

Potilasasiakirjat: 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 16 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuudesta laatia ja säilyttää potilasasiakirjat sekä pitää salassa niihin sisältyvät tiedot on voimassa, mitä säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Potilasasiakirjat säilytetään ainoastaan paikallisella työasemalla asianmukaisesti salattuna. Työasemalle on rajattu pääsy vain rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Henkilötietojen osalta tarkastuksen pyytäjä tunnistetaan sähköpostilla tai puhelinnumerolla. Potilastietojen osalta tarkastus järjestetään etätapaamisyhteyden ylitse, jolloin tarkastusta pyytävä henkilö voidaan luotettavasti tunnistaa.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Luo kotisivut ilmaiseksi!